36_narukaikyouoohashi

鳴門海峡大橋(鳴門市側より)

鳴門海峡大橋(鳴門市側より)